Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Hoe gaat BAG om met privacy?

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoons- en medische gegevens om. Uiteraard handelt BAG volgens de eisen van de Grondwet (hoofdzakelijk artikel 10 en 13), Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) en Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De verwerking van persoonsgegevens door BAG is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer 1238439. Deze melding en meer informatie over privacy kun je vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Jij levert ons de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Voor de uitvoer van haar diensten maakt BAG gebruik van het GO-portal van JOHAN BV waarin privacygevoelige informatie wordt vastgelegd. Dit portal wordt gebruikt door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), waar BAG Nederland lid van is. JOHAN BV is gevestigd aan de Debbemeerstraat 25, 2131 HE Hoofddorp, kvk 67386377 en exploiteert het GO- portal.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) stellen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Het portal voldoet aan de huidige standaard van informatie beveiliging conform ISO-27001 / NEN-7510. BAG medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de regels van het verwerken van persoons- en medische gegevens. Dit houdt in:
  • dat de door opdrachtgever of arts/medisch adviseur verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald;
  • dat de verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
  • dat BAG alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
  • dat BAG verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze plicht wordt nageleefd;
  • dat BAG zich houdt aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft, gelden;
  • dat alle (para) medische professionals zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim conform de beroepsstatuten;
  • dat u inzage-, correctie en verwijderingsrecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet dat heeft aangegeven.

Wijzigingen

BAG Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Voor uitgebreide informatie over privacy, verwerking persoons- en medische gegevens, rechten en plichten, kunt u het Privacyreglement van BAG aanvragen via admin@bagned.nl.