Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Nieuwe subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016/2017

Op 5 september 2016 is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016/2017 gepubliceerd. Ten opzichte van de vorige openstelling is het totale beschikbare budget verlaagd van €30 miljoen naar €13 miljoen. Daarnaast zijn er een drietal thema’s komen te vervallen binnen de regeling. De vier thema’s welke dit jaar in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

De regeling is geopend vanaf 14 november 2016 tot en met 25 november 2016. Aanvragen zullen op basis van ‘first come, first serve’ worden behandeld. Het is daarom van groot belang om tijdig in te dienen. 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Met Duurzame Inzetbaarheid wordt bedoeld “het vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn van medewerkers om eigen ambities EN die van de organisatie waar te kunnen maken (TNO)”.


Voorbeelden van verbeterprojecten

U komt bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie als u:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg.

Criteria

 • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft. Dit kan door het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.
 • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
 • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 Subsidiabele kosten

Alleen de directe kosten van de adviseurs (gemaakt binnen de vastgestelde projectperiode) zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, BTW en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie. BTW en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie. Let op: in de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven is vastgelegd dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn.

De regeling subsidieert 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag ligt tussen €6.000,- en €10.000,-. Het maximale uurtarief voor de externe adviseur bedraagt €100,-. Elke arbeidsorganisatie mag één aanvraag indienen en werknemers moeten aantoonbaar bij het project zijn betrokken.  Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:

 • Het opstellen van een advies met een implementatieplan;
 • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Contact

Is uw interesse gewekt? Heeft u ideeën voor een verbetertraject en kan de subsidie u net dat steuntje in de rug geven? En bent u op zoek naar een ervaren adviseur die u bij het hele traject kan begeleiden? Neem dan contact op met ons. BAG Nederland T: 0592-409025 Postbus 86 9400 AB Assen

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Met Duurzame Inzetbaarheid wordt bedoeld “het vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn van medewerkers om eigen ambities EN die van de organisatie waar te kunnen maken (TNO)”.


Voorbeelden van verbeterprojecten

U komt bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie als u:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg.

Criteria

 • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft. Dit kan door het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.
 • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
 • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 Subsidiabele kosten

Alleen de directe kosten van de adviseurs (gemaakt binnen de vastgestelde projectperiode) zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, BTW en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie. BTW en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie. Let op: in de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven is vastgelegd dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn.

De regeling subsidieert 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag ligt tussen €6.000,- en €10.000,-. Het maximale uurtarief voor de externe adviseur bedraagt €100,-. Elke arbeidsorganisatie mag één aanvraag indienen en werknemers moeten aantoonbaar bij het project zijn betrokken.  Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:

 • Het opstellen van een advies met een implementatieplan;
 • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Contact

Is uw interesse gewekt? Heeft u ideeën voor een verbetertraject en kan de subsidie u net dat steuntje in de rug geven? En bent u op zoek naar een ervaren adviseur die u bij het hele traject kan begeleiden? Neem dan contact op met ons. BAG Nederland T: 0592-409025 Postbus 86 9400 AB Assen